Hledáte práci, a potřebujete zvýšit nebo změnit kvalifikaci? Potřebujete pro svou práci pravidelné zkoušky? Hledáte zajištění servisu v BOZP a PO?

Zkoušky profesní kvalifikace

Strážný (kód: 68-008-E)

Zájemce o provedení výše uvedené zkoušky musí realizovat tyto kroky:

Při přípravě můžete využít:

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky:

Průběh zkoušky:

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Před zahájením vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat. Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem. Viz. http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny. Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu. Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření se prověřuje formou řešení typových situací. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob; Obsluhování technických bezpečnostních systémů, Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence: Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách; Kontrolní činnost ve střežených objektech; Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích. Skupina B ověřuje kompetence: Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob. Kompetence Používání věcných bezpečnostních prostředků, Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti jsou ověřovány při řešení všech typových situací.
V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

K úspěšnému vykonání písemné zkoušky je nutné zodpovědět nejméně 80%, to je 24 otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní zkoušky.

V praktické a ústní zkoušce musí být splněny všechny úkoly (otázky). Při plnění úkolů (odpovědí) se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje, použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkové provedení nebo výsledek prověřovaného kritéria.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost je „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

Uchazeči, který vyhověl při zkoušce, se vydává OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE  “STRÁŽNÝ”.


Aktuální nabídka rekvalifikací, kurzů a školení


Přihláška na kurz Technik BOZP
Zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik
Zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
Projekt Šikulkové, profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol
Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech

Kde nás najdete<

TÜV

Vzdělávací institut, spol. s r.o. - ekatalog.czVzdělávání, školy - ekatalog.cz
TOPlist